એટર્ની સેવાઓ 

વકીલ સેવા

 

આ કામ એક વકીલ છે સમય માંગી સર્જનાત્મક પ્રક્રિયા છે, વાજબી ઠરાવ અસાધારણ પરિસ્થિતિ શરૂ થાય છે, જે સાથે એક પ્રારંભિક પરિચય સાથે આ સંજોગોમાં આ કેસ છે, કે જે તે જરૂરી છે તે સમજવા માટે અને ચલાવવા માટે અને આપવા માટે માત્ર યોગ્ય લાઇન સંરક્ષણ.

 

અમેરિકન શોધક ચાર્લ્સ કેટ્ટરિંગ એક વખત કહ્યું હતું:»એક સારી રચના સમસ્યા અડધી સમસ્યા હલ.» એક જ વાક્ય પર પ્રથમ બેઠક ક્લાઈન્ટ સાથે, દરેક વકીલ કહે છે, કારણ કે આ અને સત્યનિષ્ઠા આ માહિતી ટ્રાન્સફર પરિણામ પર આધાર રાખે છે આ કેસ છે. તે કોઈ અજાયબી છે કે જે કહે છે કે આ વકીલ જરૂરિયાતો માટે સાચું હોઈ તરીકે પાપનો એકરાર સાંભળનાર કે સામે તમારા ડૉક્ટર.