એસ્ટેટ આયોજન એટર્ની 

એક વકીલ દ્વારા વારસો

 

આ એસ્ટેટ આયોજન એટર્ની શકે ભેગી પ્રક્રિયા વારસો છે માત્ર કોર્ટ પણ અમલ માં એક પ્રમાણપત્ર વારસો ખાતે નોટરી. આ વકીલ દ્વારા વારસો આપશે સંગ્રહ માટે દસ્તાવેજો અને પ્રમાણપત્રો મેળવવા સભ્યપદ વારસો ખાતે નોટરી. આવા સંજોગોમાં સૌથી સાનુકૂળ વિવાદો વચ્ચે ચીજોનો કોઈ સંબંધ કોઈ જરૂર છે તે સાબિત કરવા માટે મુદતો ન હોય ચૂકી છે, આ વસિયતનામું કરનાર દસ્તાવેજો કરવામાં આવી છે યોગ્ય રીતે.એક તો આ ઘટકો ગુમ વારસો — વારસાગત ન્યાયિક પ્રક્રિયા ટાળી શકાય નહીં.

 

અમે નોંધપાત્ર અનુભવ હિમાયત અને વકીલો સાથે બાબતો વારસો રાજધાની, વિસ્તરણ, વારસા, સ્વીકાર વારસો, પુનર્વિતરણ એક શેર પૂર્વજોની મિલકત અને ટી.પી. સંપૂર્ણપણે તમામ ઘોંઘાટ આ મુકદ્દમા, અમારા વકીલો દ્વારા વારસો છે નિષ્ણાતો ક્ષેત્રે વિવાદો વિશે વારસો છે.