કરવા માટે કેવી રીતે એક વિચાર પર આગળ તમારા વારસોજ્યારે કોઈ મૃત્યુ પામે છે, તેમના અસ્કયામતો નથી તરત જ વિતરિત કરવા માટે તેમના પરિવારના સભ્યો અને હીયર્સ.

આ પરિણામ છે કે તે સરેરાશ લે સત્તર મહિના માટે અસ્કયામતો માટે વિતરિત કરી છે. દરમિયાન, પ્રાપ્તકર્તાઓ ના એસ્ટેટ માટે હોય છે, રાહ પર નાણાં વાજબી રીતે ધેર છે કે, પૈસા વાપરી શકાય છે કે સુધારવા માટે તેમની નાણાકીય પરિસ્થિતિ છે. જો તમે આ સ્થિતિમાં, એક વિકલ્પ તમારા પૈસા મેળવવા માટે ઝડપી મેળવવામાં આવે છે એક અગાઉથી પર તમારા વારસો છે. આ પ્રકારના મેળવવામાં અગાઉથી કરી શકો છો તરીકે સરળ હોઈ અરજી અન્ય કોઇ પ્રકાર માટે લોન, એમ ધારી રહ્યા છીએ કે તમે લાયક છે