કરવા માટે કેવી રીતે ફરિયાદ દાખલફરિયાદો પેદા થાય છે શકે છે, કામ પર, શાળામાં, ઘરમાં કે બહાર જાહેર છે

વધુ સલાહ માટે કેવી રીતે સમાવેશ થાય છે ફાઈલ મૌખિક ફરિયાદ, વાંચન રાખો