કાનૂની સલાહ પર મુક્ત ફોન 

એક વકીલ સંપર્ક મફત માટે ફોન દ્વારા

 

આ સેવા ઉપલબ્ધ કરવા માટે કોઇ રહેઠાણ અથવા નાગરિક દેશ સિવાય નીચેની વ્યક્તિઓ પાસેથી ઓછી આવક અને રૂ. ક્રમમાં આ સેવાનો ઉપયોગ કરવા માટે, તમે જોઈએ બટન પર ક્લિક કરો»ઓનલાઇન»અને લખો તમારી અરજી અથવા કૉલ કરો પર ઉપર ટેલિફોન નંબરો.

 

હું કહેવું જોઈએ કે ફોન પર»હેઠળ મફત પરામર્શ»એનો અર્થ એ થાય એક પ્રારંભિક વાતચીત સાથે મેનેજર અથવા એક વકીલ, સહમતી કારણો સારવાર માટે, ઓળખાણ કિંમત સાથે જરૂરી કાનૂની સેવાઓ અને નિમણૂંકો છે.