માનવ અધિકારોનું રક્ષણ વિશ્વ જ્ઞાનકોશ કાયદોલેખન શૈલી, બંધારણ, ચોકસાઈ અને વિશ્વાસપાત્રતા, ચલણ અને સરળતા ઓફ ઉપયોગ જ્ઞાનકોશ વધુ ગહન કવરેજ માટે આ કાયદો. સ્ત્રોત દસ્તાવેજો સંદર્ભો તમારા લેખ સબમિટ અમને સંપર્ક ‘મંતવ્યો વ્યક્ત લેખક તે છે અને નથી જરૂરી અસર જોવાઈ અમેરિકન જ્ઞાનકોશ લો.

ચોક્કસ હકીકતો કરી શકો છો અને ઘણી વખત નથી ધરખમ ફેરફાર કાનૂની પરિણામો.

તમે આધાર રાખતા નથી કરીશું આ જાણકારી પર છે

તમે સંપર્ક કરીશું વકીલ લાઇસન્સ તમારા અધિકારક્ષેત્ર પર સલાહ માટે ચોક્કસ કાનૂની સમસ્યાઓ છે.’