મિલકત અધિકારો રક્ષણ — અનુવાદ — રશિયન ઉદાહરણો ગુજરાતી રિવર્સ સંદર્ભમાંદુઃખની, નવીનતા વિજ્ઞાન અને ટેકનોલોજી માં કરવામાં આવી હતી દ્વારા ખાનગી ક્ષેત્ર અને ઊંચા ખર્ચ અને સંશોધન, અને કરાર અમલ જાળવવા માટે, મેક્રોઇકોનોમિક સ્થિરતા, લેવી માં સંકલિત કરવા માટે વિશ્વના અર્થતંત્ર, અને ખાતરી કરો કે યોગ્ય પર્યાવરણ માટે ઉત્પાદક વૈવિધ્યકરણ અને નવીનતા છે