મેળવવા માટે કેવી રીતે મફત કાનૂની સલાહબહાર ભાર વિશે થવાનું જોખમ તોળાઇ રહ્યું કોર્ટ કાર્યવાહી અથવા અન્ય કાનૂની મુદ્દાઓ