વકીલ 

ફોજદારી વકીલ

મદદ કરવા માટે ફોજદારી વકીલ તમે સંપર્ક કરીશું નીચેના પરિસ્થિતિઓમાં: આર્થિક અપરાધ છે. આવા કિસ્સાઓમાં જરૂરી લાંબા ગાળાની નાણાંકીય અને કર ઓડિટમાં, સંગ્રહ દસ્તાવેજો, મુલાકાતમાં અધિકારીઓ છે. જ્યારે ભાગીદારી બધા તબક્કાઓ એક વકીલ છે ઘણી વખત ટાળવા માટે સક્ષમ ફોજદારી કાર્યવાહીમાં છે. અકસ્માતો. ડ્રાઈવરો એક અકસ્માત માં તમારા નિર્દોષતા સાબિત મુશ્કેલ હોઈ શકે છે, ખાસ કરીને જો ત્યાં હતો એક રાહદારી નીચે છે.એક વિગતવાર રેખાકૃતિ આ ઘટના શોધવા, પુરાવા, પૂછપરછ સાક્ષીઓ, આમંત્રિત કરવા માટે લાયક સ્વતંત્ર નિષ્ણાતો આ બધા કામ એક વકીલ છે. ગેરકાયદે ફોજદારી કાર્યવાહીમાં છે. તેને કોઈ ગુપ્ત છે કે તે થાય છે. એક વકીલ મદદ કરી શકે છે સાબિત સામે આરોપ છે, તમે સાથે મળીને અનુસાર તમે તમારા સ્થિતિ, બિલ્ડ વ્યૂહ વર્તન અને રક્ષણ કાયદા અમલીકરણ બનાવવા માટે, ખાતરી કરો કે તેઓ દુરુપયોગ નથી.