વાલીપણું અને — અનુવાદ — રશિયન ઉદાહરણો ગુજરાતી રિવર્સ સંદર્ભમાંઆ ઘટના અપૂરતી પરિપૂર્ણતા ક્યાં પિતૃ જવાબદારી ઉછેર એક બાળક અથવા દુરુપયોગ પેરેંટલ અધિકારો, બાળકો લેવી શકે રક્ષણ તેમના તેણીના અધિકારો અને રસ દ્વારા, વિકાસ દ્વારા એક ઈન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર સંસ્થાઓ સામાજિક રક્ષણ વસ્તી, સિસ્ટમો સાથે સામગ્રી સહાય પરિવારો માટે, સત્તા સંચાલન વિસ્તારમાં નિવાસ વ્યક્તિઓ વાલીપણું હેઠળ દેખરેખ રાખે છે, આ પ્રવૃત્તિ રાજ્ય વાલીઓ અને તેના’