સંપર્ક નોટરી માટે મફત 

સંપર્ક નોટરી માટે મફત છે

 

ધ્યાન આપો. પરામર્શ ઓનલાઇન સમાવેશ થાય મૂકીને તમારા પ્રશ્ન માટે એક ઇલેક્ટ્રોનિક સ્વરૂપ છે જે નીચે પ્રસ્તુત છે.

 

પરામર્શ એક નોટરી છે તક પ્રાપ્ત કરવા માટે લાયક કાનૂની સહાય ઉકેલવા પરિસ્થિતિ છે. સામાન્ય રીતે સંપર્ક નોટરી હંમેશા રહ્યો હતો તે વિસ્તારોમાં છે કે કાયદો સંબંધિત ઓળખ ચોક્કસ હકીકતો કે મહત્વપૂર્ણ છે અને તેમની અસરો નોંધપાત્ર હોઈ શકે છે, નાણાકીય અથવા સામગ્રી પ્રકૃતિ છે. પરંતુ આ સમયે આ પરામર્શ એક નોટરી વધુ ગમે છે નોટરી કરાવતા દર વર્ષે આપે છે તમામ વધુ સત્તા છે.નથી જેથી લાંબા સમય પહેલા, મુદ્દાઓ વારસો હતા વિશેષાધિકાર જાહેર નોટરી કરાવતા અને પબ્લિક નોટરી કરાવતા. પરંતુ આ પ્રથા તાજેતરના વર્ષોમાં, પછી રાજ્ય સત્તા ખાનગી વકીલો બનાવવા અને જાળવી રાખવા માટે વારસાગત કિસ્સાઓમાં માત્ર મળ્યું છે પણ વધુ સારી કતાર માં નોટરી કચેરીઓ હોય ઘટાડો સેવા પરિણામે સુધારો થયો છે.થી પરામર્શ આ નોટરી બની છે ચિંતા ન માત્ર મુદ્દાઓ સાથે નોંધણી કરાર વેચાણ કરારો, દાન, ઓળખ વિવિધ હકીકતો નોંધણી વારસો અથવા પ્રોબેટ છે, પરંતુ રિયલ એસ્ટેટ નોંધણી. નથી જેથી લાંબા સમય પહેલા અમે કરી શકો છો કે જે યાદ રાખો આ મુદ્દાઓ નોંધણી રિયલ એસ્ટેટ હતી બહોળા અંદર યોગ્યતા નોંધણી સેવા છે.