હિસાબી અહેવાલો — મફત કાયદો શબ્દકોશઆ તદ્દન મફત સાઇટ માટે તમે ઍક્સેસ આપે છે આ બીજા આવૃત્તિ કાળા કાયદા શબ્દકોશ