પત્ર દાવો ઉદાહરણ નમૂનો દાવો પત્ર

«એમ લિ બાંગ્લા બજાર. પ્રકાશક મોકલ્યો છે જૂની આવૃત્તિ પુસ્તકો છે.»- લખવા દાવો પત્ર બદલીને માટે પુસ્તકો સાથે નવી આવૃત્તિ છે. પ્રિય સર, પ્રતિભાવ અમારા ખ્રિસ્ત્રી વર્ષનો અગિયારમો નવેમ્બર મહિનો, ઓર્ડર પત્ર, તમે મોકલી છે આ આદેશ આપ્યો પુસ્તકો છે. તમારા ડિલિવરી સુધી પહોંચી ગયું છે માટે અમને પર ખ્રિસ્ત્રી વર્ષનો અગિયારમો નવેમ્બર મહિનો. અમે મળી છે બધા પુસ્તકો છે. પરંતુ તમે મોકલવામાં જૂની આવૃત્તિ કેટલાક પુસ્તકો છે. પુસ્તકો ની જૂની આવૃત્તિ હોય પરત આવી રહી છે. અમે આવે છે માટે વિનંતી બદલીને પુસ્તકો સાથે આવૃત્તિ. આ સામગ્રી લિંક્સ છે દ્વારા પૂરી પાડવામાં આવેલ સામગ્રી છે.એડી. બંને સામગ્રી છે.જાહેરાત અને