રાજ્ય વકીલ મફત

  રાજ્યના એડવોકેટ મફત   એક ખર્ચાળ વકીલ નથી, હંમેશા એક સારો વકીલ પણ એક સારો વકીલ હંમેશા કદર તેમના સમય કિંમતી છે. અને તે તારણ છે કે, તેમ છતાં, દ કાયદેસર, બધા સમાન પહેલાં કાયદો, ડે ફેક્ટો, જે એક ઘન સામગ્રી આધાર, ના ચહેરો છે થેમીસ જ છે. અન્ય તકો ટ્રિમ કરવા માટે એક બીટ, અને પૂરી પાડવામાં આવેલ તેઓ કાયદો છે. ત્યાં દાખલાઓ છે ત્યારે કાનૂની પ્રતિનિધિત્વ પૂરી પાડવામાં આવેલ હોવી જોઈએ ફ્રી ઓફ ચાર્જ છે.   જ્યાં ગેરંટી છે કે મફત કાનૂની પ્રતિનિધિત્વ હશે કરતાં વધુ ખરાબ નથી ચૂકવણી.   બંધારણ ગેરન્ટી દરેકને અધિકાર માટે લાયક કાનૂની સહાય, અને અમુક