વળતર માટે નૈતિક નુકસાન — અનુવાદ — રશિયન ઉદાહરણો ગુજરાતી રિવર્સ સંદર્ભમાં

તેથી, ભેદભાવ સહન દ્વારા ન હતી પરિપૂર્ણ કડક માપદંડ પૂરી પાડવામાં કાયદા દ્વારા માન્ય છે કે એક કોર્ટ આપવા માટે નાણાકીય, આ અપીલ ટ્રિબ્યુનલ શાસન છે કે સત્તા ટ્રીબ્યુનલ એવોર્ડ માટે વળતર સમાવેશ થાય છે સત્તા માટે એવોર્ડ